DTL novi logo FINAL

Izdvajamo iz ponude 21.01. - 27.01.2019.

KarticaGodišnji izveštaj za 2014. godinu

Godišnji izveštaj za 2014. godinu možete preuzeti ovde.

Izveštaj sa održane skupštine

Ovde možete pogledati izveštaj sa održane skupštine

Izmene statuta

Izmene statuta

Ovde možete pogledati izmene statuta

Izmene statuta

Statut

Ovde možete pogledati statut.

Statut

Poziv na vanrednu skupštinu akcionara ad "BB Trade" Žitište

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 40. Statuta AD „BB TRADE“ ŽITIŠTE i Odluke odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine od 25.12.2014. godine, Odbor direktora  upućuje sledeći:

 

POZIV

 

ZA  VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AD “BB TRADE“ ŽITIŠTE

 

Sednica će se održati u prostorijama AD “BB Trade” u Zrenjaninu, Beogradska 11 (konferencijska sala), dana 15.01.2014. godine sa početkom u 12.00 časova.

 

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluke i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

     

R. broj

Predlog odluke

Klasa i broj akcija sa pravom glasa

Većina za donošenje odluke

1.

Izbor komisije za glasanje i zapisničara

-

-

2.

Izmene i dopune Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO BB TRADE ŽITIŠTE

 

56.439 običnih akcija

većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima u Sedištu  Društva.

 

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

 

Dan akcionara

Određuje se 05.01.2015. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 05.01.2015. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

 

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

 

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

 

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.persu.rs). Popunjen Formular za glasanje u odsustvu, uz overu potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavlja se Društvu najkasnije do dana održavanja sednice.

 

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

 

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

 

 

 

                                                                                              PREDSEDNIK  ODBORA  DIREKTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            _________________________________

                                                                                                                        Trtić Nikola 

 

 

Poziv u elektronskoj formi možete preuzeti OVDE

Formular punomoćja za glasanje - 15.01.2015. možete preuzeti OVDE.

Formular za glasanje u odsustvu - vanredna skupština 2015. možete preuzeti OVDE.

Vanredna skupština akcionara 19.06.2014.

Odbor direktora upućuje poziv na vanrednu skupštinu akcionara a.d. "BB Trade" Žitište, koja će se održati 19.06.2014. godine u Zrenjaninu, Beogradska 11 (konferencijska sala), sa početkom u 12.00 časova.

Dokumenta u vezi sa sednicom možete preuzeti ovde:

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji dokument o objavljenim informacijama možete preuzeti ovde.

Spisak lica koja poseduju insajderske informacije

Spisak lica koja poseduju insajderske informacije možete preuzeti sa sledećih linkova:

Vesti

  • SUPER BEBE

    PerSu marketi daruju svaku novorođenu bebu svojih zaposlenih   Odlukom rukovodstva PerSu marketa svi zaposleni koji postanu roditelji, počev od DETALJNIJE
  • 1
  • 2
  • 3

Petak posle posla 350x100

kupi lako baner 350x153

baner 350x384 trazis posao crveni

baner sa strane

PerSu fanovi